Assiette

ASSIETTE SIMPLE
10.00 €

ASSIETTE MIXTE
11.50 €

ASSIETTE DU CHEF
12.50 €