Assiette

ASSIETTE SIMPLE
10.50 €


ASSIETTE MIXTE
12.50 €


ASSIETTE DU CHEF
13.50 €